Onthaal en Opname

1.      Wat gebeurt er vooraf.

Wanneer er een plaats (kamer) voor de begeleiding van een nieuwe jongere en zijn gezin vrijkomt in één van de drie Tck projecten (De Grens, De Uitweg, De Overzet) maakt de  verantwoordelijke  een open plaats aan in de juiste module (schoolgaand, niet voltijds schoolgaand, CBAW)  op het webplatform Insisto van de toegangspoort voor de niet rechtreeks toegankelijke hulp.

De eerste jongere op de wachtlijst komt op de  open plaats te staan met de vermelding vanaf wanneer de plaats beschikbaar is. We respecteren hierbij de afspraken van de toegangspoort met betrekking tot  escalatie, priors en aanmeldingsdata (voorrangsregels).

Vooraf wordt de wachtlijst gecontroleerd op de criteria voor de verschillende modules en de minimumleeftijd van 17 jaar. Ook de vraagverheldering, diagnose, indicatiestelling en trajectinformatie wordt gelezen. Indien nodig wordt vooraf verduidelijking gevraagd aan de contactpersoon aanmelder, zodat de jongere niet onnodig op de verkeerde wachtlijst staat.

De verantwoordelijke neemt contact op met de contactpersoon/aanmelder en gaat na of de hulpvraag nog geldig is en of we contact mogen opnemen met de jongere en mensen en zijn context. Indien dit positief wordt beantwoord, wordt de aanmelding op het betreffende team gebracht.

2.      Bespreking aanvraag en kennismaking

De verantwoordelijke stelt de aanvraag van de nieuwe jongere en het gezin voor op de eerst volgende teamvergadering van het project dat in aanmerking komt. Er worden afspraken gemaakt omtrent de intakeprocedure (planning en taakverdeling). Er worden data voorgesteld waarop kennismaking en intakegesprekken kunnen doorgaan.

De jongere en de ouders worden samen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek gaat door in het project waar de jongere misschien straks terechtkomt.  Het doel van dit gesprek is louter informatief. De toekomstige begeleider legt uit hoe Tck in zijn werk gaat en wat Tck te bieden heeft. Hij of zij luistert naar de mogelijke vragen. Volgende zaken komen zeker aan bod:

 • Het kennismakingspakket wordt doorgenomen en meegeven.
 • Er is een rondleiding in Tck en een voorstelling van de werking. 
 • We vragen om een document te ondertekenen dat men het kennismakingspakket heeft ontvangen.
 • We geven doelenkaarten mee ter ondersteuning van het formuleren van doelstellingen.  En ook een  basisfiche voor de verzameling van administratieve gegevens.   
 • We spreken een datum af voor de intake en een moment voor de al of niet bevestiging van  opnamevraag: d.i. ten laatste vrijdagmiddag volgend op het kennismakingsgesprek.

Wat de ouders betreft wordt de kennismaking opgenomen door de ouderbegeleider indien deze om praktische of inhoudelijke redenen op een ander moment plaats vindt.Op het einde van het gesprek beschikken de jongere en iedereen die aanwezig was over voldoende en duidelijke informatie over Tck, zodat men, een weloverwogen keuze kan maken. Indien de keuze voor Tck duidelijk is, verwittigt men binnen de afgesproken termijn de begeleider die de kennismaking deed. De psycholoog en de begeleiders organiseren vervolgens de intake.

3.      Het intakegesprek

Als men beslist heeft om in te gaan op het aanbod van een begeleiding door en verblijf in Tck, wordt de jongere uitgenodigd voor een tweede gesprek. Dit gaat door in het zelfde huis als de kennismaking, samen met de psycholoog en de toekomstige individuele begeleid(st)er. Een gelijkaardig gesprek gaat door met de ouders, ouderbegeleid(st)er en, indien wenselijk, ook met de psycholoog. Dit gesprek kan doorgaan in het gezin of in het project. In een aantal gevallen worden jongere en ouders samen gezien. Van elk intakegesprek wordt een kort verslag opgemaakt

4.      Wat gebeurt er in de intakegesprekken

 • We verduidelijken indien nodig nog een keer de informatie die gegeven is in kennismakingsgesprek of vullen die aan bij vragen.
 • We vragen naar wat wij kunnen doen en betekenen voor de ouders en de jongere en bekijken samen wat haalbaar en wenselijk is. We trachten de verwachtingen van alle partijen duidelijk te stellen en helder te krijgen.
 • We trachten een (beperkt) zicht te krijgen op voorgeschiedenis en het toekomstperspectief van de jongere (vanuit het standpunt van de jongere en de ouders). En dit met betrekking tot zelfredzaamheid, school en/of werk,  persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • We maken een eerste inventarisatie van mogelijke werkpunten en aandachtspunten.
 • We vragen de ingevulde basisfiche met administratieve gegevens op.
 • We maken eventueel gebruik van de doelenkaarten en stellen een schematisch genogram of familietekening op.
 • Er wordt toestemming gevraagd om relevante informatie op te vragen bij andere diensten en gevraagd het bijhorende document te ondertekenen.
 • Indien nodig en/of wenselijk neemt de verantwoordelijke nog contact op met de contactpersoon aanmelder voor bijkomende relevante informatie.
 • Alle informatie ingewonnen tijdens het intakegesprek met ouders en met de jongere wordt teruggebracht op het team: hier wordt nagegaan of en welk aanbod er kan gedaan worden om te werken aan de gestelde hulpvragen. 

5.     Tenslotte

In team wordt alle informatie samen gelegd en wordt er beslist om met de begeleiding al dan niet op te starten. Er wordt er een opnamevoorstel met afspraken, voorwaarden en een opnamedatum geformuleerd. De beslissing en het opnamevoorstel wordt nadien meegedeeld door de verantwoordelijke aan de contactpersoonaanmelder, door de individuele begeleider aan de jongere en door de ouderbegeleider aan de ouders. Indien er beslist wordt op om te starten worden er tevens afspraken gemaakt omtrent de concrete opname. Bij opname wordt tevens een dossier aangelegd en alle administratieve en praktische zaken voor een zorgzame begeleiding in orde gebracht.

6.      Wat gebeurt er als we twijfelen om te starten

Indien er twijfel bestaat rond het al of niet opstarten van de begeleiding, wordt bijkomende informatie opgevraagd en desgevallend een bijkomend gesprek georganiseerd met de jongere, de ouders en eventueel de contactpersoon/aanmelder. Indien er niet wordt gestart omwille van de uitsluitingcriteria (zie verder), wordt de betrokkenen mondeling  op de hoogte gebracht en wordt dit schriftelijk gemotiveerd in het logboek en in het webplatform Insisto. De uitsluitingcriteria zijn:

 • Jonger zijn dan 17 jaar op dag van de opname. Hierop kan er uitzonderlijk een uitzondering aangevraagd bij de verantwoordelijke van de afdeling toegang en continuïteit van Jongerenwelzijn.
 • primaire verslavingsproblematiek
 • primaire psychiatrische problematiek
 • belangrijke en bedreigende agressieproblematiek
 • onvoldoende mentale capaciteiten om zelfstandig te kunnen functioneren.

7.      Als we starten maken we een handelingsplan

Na ongeveer 45 dagen in de begeleiding maken we een handelingsplan met concrete verwachtingen en doelsstellngen. Daarvoor organiseren we er een gesprek waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn, nl. ouders en jongere, individuele of  integrale begeleider, ouderbegeleider, psycholoog, verantwoordelijke en eventueel de contactpersoon/aanmelder.

 • We vragen of  onze manier van werken duidelijk is en delen onze eerste observaties.
 • We formuleren werkbare hulpvragen van cliënten en contactpersoon/aanmelder.
 • We leggen de verwachtingen van iedereen samen.
 • We leggen de werkpunten vast in doelstellingen en afspraken.
 • We maken bijkomende praktische afspraken indien nodig: bezoekregeling, startgeld,..                            

8.     Ook hier is er heel wat papierwerk en zijn er documenten nodig

Je vindt alle informatie vind je op de website Nieuwland/Afdeling/Tck. Je ontvangt een  kennismakingspakket, we bieden documenten aan ter ondertekening voor het opvragen van informatie en voor ontvangst van het kennismakingspakket. Doelenkaarten krijg je mee. We hebben  ook vaste formulieren voor het maken van verslagen (intake, opnamevoorstel, gezinsintake en handelingsplan). Er zijn dan nog wat documenten nodig voor de administratieve opvolging van het verblijf.

9.      We moeten ook heel wat registreren of bijhouden.

Voor elke begeleiding wordt een dossier aangelegd, deels op papier in een map in een gesloten kast en deels in een elektronisch en beveiligd logboek. Daarnaast worden ook persoonsgegevens geregistreerd op het webplatform Insisto van de toegangspoort en Binc voor het agentschap jongerenwelzijn. Bij dit alles wordt de wet op de bescherming van de privacy gerespecteerd.